Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Mirası: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Cumhuriyet Türkiye’sine Uluslararası Tarih Araştırmaları Sempozyumu

27-29 Temmuz 2024 Yalova/TÜRKİYE

2009 yılından itibaren Yalova’da, Prof. Dr. Halil İnalcık’ın akademik mirasını yaşatmak ve Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerine dair tarih araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla, Bapheus (Koyunhisar-Yalakova) Savaşı’nın yıl dönümü olan 27 Temmuz’da çeşitli sempozyum ve paneller tertiplenmektedir. Bu etkinliklerin ilk ikisine Halil İnalcık Hoca’nın kendisi bizzat iştirak etmiştir. Bahsedilen etkinlikler, 2009 yılındaki ilk toplantı sonrası kurulan Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü’nün öncülüğünde, Yalova Valiliği, Yalova İl Özel İdaresi ve Yalova Belediyesi’nin destekleri ile gerçekleştirilmektedir.

Bu yılki etkinliğin 27-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında kültürel zenginliği ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Yalova’da uluslararası bir sempozyum olarak düzenlenmesi öngörülmektedir.

Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Mirası: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Cumhuriyet Türkiye’sine Uluslararası Tarih Araştırmaları Sempozyumu“, 27-29 Temmuz 2024 tarihlerinde Yalova’da gerçekleştirilecektir. Bu sempozyum, Türk tarihçiliğinin duayenlerinden Prof. Dr. Halil İnalcık’ın aziz hatırasını yaşatmayı ve Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine yapılan araştırmaları destekleyerek bu alanlarda akademik diyalog ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Sempozyum, Prof. Dr. Halil İnalcık’ın çalışmalarından ilham alarak Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan, Cumhuriyet Türkiye’sine kadar uzanan geniş bir tarihsel dönemi ele almayı hedeflemektedir. İnalcık, Osmanlı tarihçiliğinin öncülerinden biri olarak, devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel yapısını derinlemesine incelemiştir. Onun çalışmaları, Osmanlı toplumunun gündelik yaşamından, siyasi karar alma süreçlerine, ekonomik yapıdan, kültürel ve dini dinamiklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Özellikle, İnalcık’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun erken dönemlerine ve klasik çağa odaklanan çalışmaları, devletin merkeziyetçi yapısını, idari organizasyonunu ve sultanın hükümet üzerindeki otoritesini vurgulamaktadır. İnalcık’ın ayrıca Osmanlı ekonomisi üzerine yaptığı çalışmalar, özellikle tarım ve ticaretin önemini, ayrıca para ve vergilendirme sistemlerinin değişimini ele almaktadır. Bu çalışmalar, Osmanlı Devleti’nin ekonomik temellerini ve bunların sosyal ve siyasi yapılar üzerindeki etkisini anlamada kritik öneme sahiptir. Kültürel açıdan, İnalcık, Osmanlı sanatı, mimarisi ve edebiyatının yanı sıra, eğitim ve dini kurumların gelişimine de dikkat çekmiştir. Bu konular, Osmanlı toplumunun zenginliğini ve çeşitliliğini ortaya koyarken, aynı zamanda Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin kültürel temellerini de aydınlatmaktadır. Prof. Dr. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin yanı sıra Cumhuriyet dönemi Türkiyesi üzerine de önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal sorunlarına karşı duyarlı bir akademisyen olan İnalcık, Türkiye’nin modernleşme sürecini ve Cumhuriyet’in ilk yıllarını ele alan eserler de kaleme almıştır. Bu çalışmalar, Türkiye’nin Batılılaşma çabalarını ve bu sürecin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini irdelemektedir. Aynı zamanda İnalcık,  Mustafa Kemal Atatürk’ün reformları ve bu reformların Türkiye üzerindeki etkileri üzerine de incelemelerde bulunmuştur. İnalcık’ın bu çalışmaları, Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin anlaşılmasında önemli bir rol oynamış ve dönemin sorunlarına ışık tutmuştur. Bu bağlamda sempozyum, İnalcık’ın çalışmalarını temel alarak, Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet Türkiye’sinin tarihsel sürekliliğini vurgulamayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, bu sempozyum lisans ve yüksek lisans öğrencilerine de yer vererek, genç tarihçiler için önemli bir deneyim ve motivasyon kaynağı olacaktır. Bu genç araştırmacılar, alanlarında deneyimli akademisyenlerle etkileşim kurma, kendi çalışmalarını sunma ve tarihsel araştırma yöntemleri hakkında değerli bilgiler edinme fırsatı bulacaklar. Bu şekilde, sempozyum, genç tarihçilerin yetişmesine katkıda bulunacak ve tarih biliminin sürekliliğine hizmet edecek bir platform sağlayacaktır.